header
 
ביטוח דירה

 

home.wangjianshuo.com

ביטוח דירה בשפה המקצועית נקרא גם 'ביטוח מסיכונים' או 'ביטוח לבעלי דירות'. זהו סוג ביטוח המכסה בתים פרטיים. סוג ביטוח זה מכסה הפסדים במקרה של אובדן התכולה שישנה בבית,
פריטי רכוש אחרים וכיסוי לתאונות היכולת להתרחש בבית. ביטוח זה במרבית המקרים מותנה בכך שהוא מכסה רק את הדיירים הקבועים בדירה והכיסוי יפעל רק כאשר לפחות אחד מהם גר בה בפועל. ישנם אירועים כמו שיטפונות, מלחמה והפצצה אטומית שבמקרים מסוימים אינם כלולים בביטוח. בפוליסת הביטוח הישראלית נמצא את הסעיף 'אין כיסוי להתערבות של כוח עליון'. כדי לקבל כיסוים עבור מקרים אלו יש להוסיף אותם כסעיף מיוחד בביטוח הדירה.

בכל מקרה יש לשיים לב כי הפרמיה שבפוליסת הביטוח מעודכנת לפי אחוז האינפלציה וכי התכולה הכתובה תואמת לתכולה הקיימת.לבסוף אציין כי ביטוח דירה הוא הסכם מבוסס על חישוב סיכונים. כלומר, אם ביתך נמצא ליד תחנת כיבוי אש כדאי לציין זאת לסוכן הביטוח על מנת לבחון להוריד את גובה הפרמיה. בהצלחה!