header
 
ההיסטוריה של התיכון העיוני והתיכון הטכנולוגי
 

בית ספר תיכון מבחינה היסטורית הוא השלב האחרון בהשכלה הבסיסית. ישנן חלוקות שונות בית ספר תיכון מבחינה היסטורית הוא השלב האחרון בהשכלה הבסיסית. ישנן חלוקות שונות ברמה זו כמו למשל, בתי ספר הומאניים לעומת ריאליים וטכנולוגיים וכמו כן בתי ספר פרטיים לעומת ציבוריים.  
בישראל המסלול העיוני מסתיים בבחינת בגרות שהעומדים בו בהצלחה זכאים לתעודת בגרות. במסלול הטכנולוגי ניתנת הכשרה מקצועית שמאפשרת השתלבות בשוק העבודה.
בישראל נערכו ווריאציות שונות למסלול הלימוד בתיכון. לדוגמה, התיכון החל מכיתה ה' ולכן תלמידי י"ב נקראים שמיניסטים. ב-68' נערכה רפורמה שבמסגרתה הוקמו חטיבות ביניים מ-ז' ועד ט' וחטיבה עליונה מכיתות י' עד יב'. המאפיין העיקרי של התיכון לעומת השלבים הקודמים לו היא החלוקה למגמות והעמקה בנושא מסוים כמו למשל לימודי קולנוע, היסטוריה, פיסיקה ועוד.
בארץ ישנן רשתות חינוך שונות שמנהלות בתי ספר תיכונים. דוגמה אחת היא ישיבה תיכונית המשלבת לימודי תורה עם הכנה לבגרות. דוגמה שנייה, היא רשת נעמת  המנהלת רשת תיכונים טכנולוגיים.
ברמה זו כמו למשל, בתי ספר הומאניים לעומת ריאליים וטכנולוגיים וכמו כן בתי ספר פרטיים לעומת ציבוריים.  
בישראל המסלול העיוני מסתיים בבחינת בגרות שהעומדים בו בהצלחה זכאים לתעודת בגרות. במסלול הטכנולוגי ניתנת הכשרה מקצועית שמאפשרת השתלבות בשוק העבודה.
בישראל נערכו ווריאציות שונות למסלול הלימוד בתיכון. לדוגמה, התיכון החל מכיתה ה' ולכן תלמידי י"ב נקראים שמיניסטים. ב-68' נערכה רפורמה שבמסגרתה הוקמו חטיבות ביניים מ-ז' ועד ט' וחטיבה עליונה מכיתות י' עד יב'. המאפיין העיקרי של התיכון לעומת השלבים הקודמים לו היא החלוקה למגמות והעמקה בנושא מסוים כמו למשל לימודי קולנוע, היסטוריה, פיסיקה ועוד.
בארץ ישנן רשתות חינוך שונות שמנהלות בתי ספר תיכונים. דוגמה אחת היא ישיבה תיכונית המשלבת לימודי תורה עם הכנה לבגרות. דוגמה שנייה, היא רשת נעמת  המנהלת תיכונים טכנולוגיים.
 
 

דף זה משתף פעולה עם:השלמת בגרויות