header
השמה
 

 
בשוק התעסוקה ישנם מכלול פרמטרים לפיהם בוחנים חברות העוסקות בתחום את המועמדים לתפקידים ולמישרות השונות, כאשר ההשמה מתבצעת לאחר לקיחתם של גורמים אלה בחשבון והפקת מסקנה מושכלת לגבי התאמתו או אי התאמתו של המועמד לתפקיד.
 
ישנם אף מכוני הערכה המקיימים ימי הערכה מפרכים הכוללים דינמיקה קבוצתית מביכה, מבחני אישיות המורכבים ממאות שאלות החוזרות על עצמן בנוסח שונה ואף מבחני צורות פסיכו טכניים.
בצורה זו מתקבלת תמונה מדוייקת ככל שניתן על המועמד לצורך ההשמה.
בדרך זו שני הצדדים ייצאו נשכרים: המועמד יקבל תמונה ברורה יותר על המישרות המתאימות לו אשר בהן הסבירות גבוהה שיצליח יותר מאשר בתפקידים אחרים ואילו המעסיק מצידו יקבל עובד שהתפוקה שלו תהיה טובה יותר – איכותית וכמותית.
אל לנו לשכוח כי עובד שיידע כי הוא עוסק בנושא המתאים לו ולכישוריו – ייהנה יותר מעבודתו, יהיה בטוח בעצמו ובכישוריו ויהיה נעים יותר לסביבת העבודה שלו, דבר שישפיע במישרין על עבודתו והישגיו במקום העבודה.