header

לוח שנה - לוחות שנה
 
 

לוח שנה הוא מערכת מוסכמת של סימנים המסדירה את הזמן למען מטרות: פוליטיות, חברתיות מסחריות או אדמיניסטרטיביות. הזמנים מוסדרים על פי פרמטרים שונים כמו ימים, שבועות, חודשים ושנים. ציון זה של הזמן מקבל את השם תאריך ואלו מסנכרנים עם המחזור של השמש או הירח. לוח השנה לרוב מתורגם לכלי פיסי ע"ג נייר או מחשב. בצורה כזו הוא מזכיר למשתמש אירועים ופגישות עתידיות.

כאמור ישנן  שתי קטגוריות עיקריות של לוחות שנה:

הסוג הראשון הוא הלוח הירחי - לוח שנה שעוקב אחר המחזור של הירח כמו הלוח האסלאמי.

הסוג בשני: לוח סולרי - זהו לוח עונתי העוקב אחר השמש כמו למשל, הלוח הפרסי.

בתרביות ההווה והעבר ישנן כמה דוגמאות ללוחות הנמצאים בטווח של שני קטבים אלו. במצרים העתיקה היה לוח שנה שעקב אחר התנועה של נוגה. הלוחות הסינים והעבריים מערבים את מחזורי השמש והירח.

ישנה חלוקה מרכזית נוספת והיא המחזור שהלוח עוקב אחריו, כמו : לוח של ימים, שבועות, חודשים ושנים. הנורמה המקובלת הינה הדפסה של לוחות שנה כאשר הניר מתרכז ביום מסוים לידו יהיה ציון קטן של תרשים החודש או לחילופין השבוע.

במרבית המקרים אנשים משתמשים בשיטת הקרוס על הימים שעברו על מנת לציין את הזמן שעבר ולהזכיר מהו הזמן הנוכחי. דוגמה מעניינת לערבוב של שימוש בין הלוחות הוא המקרה הישראלי שבו המגזר העסקי משתמש בלוח הגיאוגריני - השמשי ואילו החגים נקבעים על פי לוח השנה העברי - הירחי.

אחד השימושים הנפוצים של לוחות שנה הוא פרסום. הלקוח יכול לבחור את לוגו החברה כמוטיב גרפי בלוח השנה ובצורה כזו הפרסום יתנוסס מול עיני  הלקוחות בכל ימות השנה. לוחות השנה לרוב מותאמים לקוח והדבר מבטיח חשיפה איכותית 365 ימים בשנה.