header
חברת השמה לחו"ל
 
 
חברת השמה לחו"ל מתאפיינת בכך שהיא מנצלת תמורות בשוק התעסוקה העולמי ופועלת בין היתר בהתאם לביקוש והיצע של מישרות בתחומים מסוימים. אחד העקרונות המנחים בהשמה הוא לעלות על גל של ביקוש עובדים בתחום מסוים ולספק את אותו ביקוש.
 
כאשר במדינה מסוימת ישנו מחסור בעובדים בתחום ספציפי, תסתמן נטייה של חברת ההשמה למנף את המחסור בעובדים לתועלתה בתחום המדובר ותבצע את התהליכים הדרושים להשמת העובד בחברה ולניצול מקסימאלי של הביקוש שנוצר.
 
בשנים האחרונות ניתן לשמוע בכלי התקשורת על תופעה הקרויה "בריחת מוחות"; לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לאוקטובר 2010, שיעור של 25% ממדעני ישראל שוהים בחו"ל, בעיקר מדענים מתחום הכימיה, הביולוגיה והפיזיקה; מדינת ישראל עומדת בראש הטבלה במדד זה. בלי להיכנס לסיבות שהובילו לכך, הרי שאחד משחקני המפתח במגמה זו הן חברות ההשמה לחו"ל.
 
אחת משיטות הגיוס של המעסיקים בחו"ל היא פנייה לחברת השמה לחו"ל שמטפלת באותה נשימה גם בצורך של מחפש העבודה עצמו המעוניין לעקור ממקום עבודתו הקיים ולשדרג את תנאי העסקתו ואת סביבת עבודתו. בזכות האינטראקציה היומיומית של חברת השמה לחו"ל עם גופים בחו"ל בכל הנוגע למציאת עובדים חדשים, חברת ההשמה יכולה להציע מגוון של מישרות הקורץ למחפש העבודה הישראלי.
חברת השמה לחו"ל תבדוק את התנאים המוצעים בארגון בחו"ל ותציע, על פי רוב, תנאים טובים ומשודרגים הרבה יותר מהתנאים במשרה מקבילה בישראל. במקרים מסוימים הדבר כולל גם מציאת עבודה מתאימה בחו"ל לבן/בת הזוג של העובד המדובר – וזאת כדי לבצע השמה מוצלחת.
בנוסף, מטבע הדברים שומרת חברת ההשמה לחו"ל על דיסקרטיות מרבית בתהליך ההשמה עקב יוקרתן של מישרות מסוימות והתחרות הגדולה יחסית על כל מישרה ומישרה.